Søk om penger til opplæring

Kompetansepluss for arbeidsliv og frivilligheten

Kompetansepluss

Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i norsk, lesing, skriving, regning, muntlig, og data. Skolert AS i samarbeid med virksomheter kan søke om penger gjennom ordningen, som skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet. Ordningen er forvaltet av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HKDir). 

Det er også mulig å søke om midler for frivillige lag og foreninger. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg med din søknad.

Kursene er finansiert av HK-DIR.

Det forventes at arbeidsgiver legger forholdene til rette for gjennomføring av kursene, og kan stille med kurslokaler eller arbeidstid som sin egenandel. Alle kostnader til pedagogisk opplegg og gjennomføring av selve kursene dekkes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Kursmateriell og bøker dekkes av bedriften eller av deltakerne selv.

Positive effekter av Kompetansepluss kurs.

Skolert AS

Vi er godkjent tilbyder av Kompetansepluss kurs, og har siden 2014 levert kurs til bedrifter innen ulike bransjer. Vi gjennomfører en rekke kurs i grunnleggende ferdigheter i norsk, lesing, skriving, regning, muntlig og digitale ferdigheter. Vi kan tilby kurs både med fysiske samlinger og nettbasert undervisning. Våre lærere har bred kompetanse innenfor ulike fag og bransjer. Vi er opptatt av kvalitet og tett oppfølging av våre samarbeidspartnere og deltakere for å sikre et best mulig resultat. Våre kursdeltakere gjør stor framgang, kursene har bidratt til at kursdeltakerne fungerer bedre både i jobb og livet ellers.

Kompetansepluss kurs kan inneholde

Digitale ferdigheter

Å ha grunnleggende digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy og tjenester hensiktsmessig, samt å kunne løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon, skape digitale produkter og kommunisere. Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft gjennom å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk.

Regning

Å ha grunnleggende regneferdigheter vil si at man forstår og er sikker på egne matematiske vurderinger i ulike sammenhenger. Gode regneferdigheter vil si å løse oppgaver og vurdere hva svaret betyr i reelle situasjoner. Gode regneferdigheter stiller også krav til nøyaktighet.

Lesing og skriving

Å mestre lesing og skriving er en forutsetning for livslang læring og for å kunne delta aktivt i samfunnslivet på en kritisk og reflektert måte.

Muntlige ferdigheter

Muntlige ferdigheter omfatter å kunne tale, lytte og kommunisere muntlig på en fleksibel og trygg måte. Det innebærer å bruke språkets alle virkemidler tilpasset ulike situasjoner i jobb samfunnsliv og i opplæring. Muntlige ferdigheter er vesentlige for å lære, å løse praktiske oppgaver, bidra med informasjon og få informasjon på en reflektert og kritisk måte.

Norsk

Våre norskkurs vil ha fokus på å bedre deltakernes lese, skrive og muntlige ferdigheter. Mange arbeidstakere i Norge er arbeidsinnvandrere og har ett stort behov for å lære seg bedre norsk

Samisk

Det er også mulig å søke om penger til samisk opplæring.​

Spørsmål?

Og noen svar.

Kostnaden til det pedagogiske opplegget ved kursene er dekt av Kompetanse Norge. Virksomhetene skal ha en egenandel, som kan bestå av kursrom, lønn til deltakere eller undervisningsmatriell.

Det er gratis å delta på Kompetansepluss kurs for deltakerne.

Vi kan også tilby Kompetansepluss kurs som nettundervisning. Det er de samme reglene som gjelder for nettundervisning som for vanlig klasseromsundervisning.

Nei. Det bevilges ca 200 milioner hvert år til gjennomføring av Kompetansepluss kurs. Man må søke om midler til sitt prosjekt innen søknadsfristen. Vi i Skolert har lang erfaring med slike søknader, og kan fortelle mer om akkurat dere kvalifiserer til kurs.

Et Kompetansepluss kurs skal tilpasses hver enkelt deltaker og virksomhet sitt opplæringsbehov. Vi hjelper til å skreddersyr et opplegg som passer dere best mulig.

Alle som har et opplæringsbehov i grunnleggende ferdigheter. Det er mange fremmedspråklige som deltar på kurs hos oss, men vi har også kurs for norske deltakere. Datakurs blir mer og mer populært, og man kan søke om penger til gjennomføring av datakurs og norskkurs i Kompetansepluss programmet.